Inzetbaarheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie is belangrijk om (langdurig) verzuim te verminderen, productiviteit te verbeteren en de werksfeer te verbeteren. Ascenditur biedt professionele dienstverlening om organisaties bij het inzetbaarheidsmanagement te ondersteunen.

Wat is inzetbaarheidsmanagement?

Inzetbaarheidsmanagement is het proces van het managen en ontwikkelen van de mogelijkheden en vaardigheden van werknemers om ervoor te zorgen dat ze nu en in de toekomst waardevol inzetbaar blijven. Dit houdt in dat werkgevers een meedenkende organisatie vormen die groei, ontwikkeling en initiatief stimuleert en werknemers ondersteunt bij het behalen van carrièredoelen en het verhelpen van belemmeringen.

Het is van belang dat zowel de organisatie als de werknemer een belang en actieve rol hebben in dit proces. Door het voeren van een open gesprek over inzetbaarheid, de zogenoemde inzetbaarheidsdialoog, kan er vroegtijdig inzicht worden verkregen in individuele belemmeringen en aandachtsgebieden voor de organisatie. 

Odoo • Tekst en afbeelding

Inzetbaarheidsmanagement bij Ascenditur

Ascenditur biedt professionele dienstverlening om organisaties bij het inzetbaarheidsmanagement te ondersteunen. Hierbij hanteren we een planmatige aanpak die kan bestaan uit de volgende fasen en onderdelen:

1. Bewustwording als begin van een nieuwe cultuur

Ascenditur helpt bedrijven om een cultuur te creëren waarin werknemers en managers met vertrouwen over zichzelf kunnen praten en waarbij managers over de vaardigheden beschikken om náást hun medewerkers te staan. Hierin is ruimte voor kennissessies met management en leidinggevenden, trainingen en workshops.  

Bewustwording is onderdeel van de kennisfase. Kennis is de eerste stap in een proces waarin kennis moet leiden tot een andere houding. Vanuit een nieuwe houding en overtuiging ontstaat nieuw gedrag. Gedrag dat duurzame inzetbaarheid als een uitgangspunt heeft.

2. Screening om vroegtijdige inzicht te krijgen in belemmeringen

Om inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen dat past bij een specifieke organisatie is beeldvorming essentieel. Hierdoor ontstaan vroegtijdig inzichten bij individuele belemmeringen en een onderbouwd beeld van knelpunten die breed voorkomen in de organisatie.

Screening kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Dit kan geïntegreerd worden in vaak al bestaande instrumenten als een RI&E en een PMO (preventie medisch onderzoek) of in een projectmatige opzet waarin alle medewerkers een inzetbaarheidsgesprek met een professionele inzetbaarheidscoach aangeboden krijgen. Doel is om te komen tot een periodiek gesprek over inzetbaarheid, genaamd DI-aloog, waardoor transparantie en regelmogelijkheden rondom  inzetbaarheid ontstaan.

3. Begeleiding en interventies 

Als duidelijk wordt dat er sprake is van de aanwezigheid van inzetbaarheidsbelemmeringen kan Ascenditur ook operationeel ondersteunen. 

Dit houdt in dat wij werknemers individuele ondersteuning bieden om de persoonlijke inzetbaarheid te versterken of meer werk gerelateerde problematiek aan te pakken. Ondersteuning kan in de vorm van periodieke coachgesprekken met een inzetbaarheidscoach of een persoonlijk traject (interventie) om aan de slag te gaan met hulpvragen.

Organisaties helpen we met oplossingen op maat bij veelvoorkomende inzetbaarheidsproblemen. Dit zijn oplossingen die passen bij de praktijk van de organisatie. De oplossingen kunnen uiteenlopen van groepstrainingen, voorlichting en workshops of aanpassingen binnen de interne organisatie om bedrijfsbreed, afdelingsspecifiek of doelgroepgericht de vitaliteit te stimuleren en het werkvermogen te verbeteren. 

Wat levert inzetbaarheidsmanagement op?

Door inzetbaarheidsmanagement verleg je als organisatie de focus van reactie naar preventie of amplitie (versterkend). Dit betekent dat je niet in actie komt als er mensen uitvallen, maar dat je een duidelijk beleid om te voorkomen en te verbeteren.

Van een dergelijk beleid, waar in er sprake is van positieve aandacht voor alle medewerkers mag je verwachten dat dit bijdraagt aan:

  • Verlagen verzuim

  • Verbeteren productiviteit

  • Verbeteren sociale cohesie

  • Kennis over de eigen organisatie

  • Medewerkerstevredenheid en motivatie

  • Behoud van medewerkers

Benieuwd naar wat inzetbaarheidsmanagement voor uw organisatie kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Odoo + afbeelding en tekst

Vraag onze brochure aan:
De Ascenditur Methode

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Vraag nu onze gratis brochure aan en ontvang ons drieluik en onze vijf leaflets over de fundering van onze inzetbaarheidsdienstverlening.