Inzetbaarheidsmanagement

Melding bij misstanden 

Sinds de invoering Wet bescherming Klokkenluiders in 2023 is de meldregeling voor misstanden verder gespecificeerd. Op deze pagina leest u wat dit betekent voor u als organisatie samen met de bijpassende dienstverlening die we op dit vlak bieden.

In de aangepaste Wet bescherming Klokkenluiders (Wbk) is opgenomen dan werkgevers met tenminste vijftig werknemers verplicht zijn een interne meldregeling te hebben. In de specificatie is bovendien opgenomen dat er een intern meldpunt, een onafhankelijk meldfunctionaris en een recht op advies (van een vertrouwenspersoon) geboden moet worden. Bovendien kan ook direct een melding extern gemaakt worden.


Meldregeling

De meldregeling biedt medewerkers een gestructureerde procedure hoe binnen de organisatie met misstanden wordt omgegaan.

Meldpunt

Het meldpunt is duidelijk en toegankelijk én een objectieve en onafhankelijke meldfunctionaris ziet  toe op correcte afhandeling.

Advies vertrouwenspersoon

Een melder heeft het recht om zich voor of tijdens een melding te laten bijstaan. De vertrouwenspersoon is hiervoor opgeleid.

De Wet bescherming klokkenluiders en het integriteitsbeleid van uw organisatie?

In een integere organisatie wordt er naar gestreefd om misstanden te voorkomen. Als zich er toch misstanden voordoen dan is het belangrijk dar er een goed integriteitsbeleid is waarin de processen duidelijk zijn en de melder beschermd is tegen benadeling. Een goede interne meldregeling en begeleiding van de melder dragen bij aan een veilige werkomgeving.  De Wet bescherming klokkenluiders, opvolger van de wet Huis voor klokkenluiders, regelt dit en zorgt voor een verdere specificering van waar de organisatie aan moet voldoen.

1. Interne meldregeling voor werkgevers met minimaal vijftig werknemers*

Elke organisatie met tenminste 50 werkgevers is verplicht een meldregeling voor misstanden te hebben. In de interne meldregeling worden een aantal aspecten uitgelegd;

  • Wanneer is er sprake van een misstand

  • Hoe er binnen de organisatie wordt omgegaan met een melding. Dit bestaat uit hoe te melden, bij wie te melden, hoe de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

  • Hoe de melder zich kan laten bijstaan voor of tijdens een melding ten aanzien het doen van de melding.

  • Hoe een melding wordt opgevolgd en de terugkoppeling over de mogelijke opvolging ten aanzien van de melding.

  • Hoe de melder rechtsbescherming geniet en dus niet benadeeld mag worden.

* Bedrijven in de financiële dienstverlening en een aantal andere sectoren. 

2. Inrichten van een meldpunt en het aanstellen van een onafhankelijk meldfunctionaris

De specificering in de vernieuwde meldregeling maakt dat de organisatie moet beschikken over een meldpunt waar melders zowel mondeling als schriftelijk een melding moeten kunnen doen. Bovendien moet de melding in ontvangst worden genomen en opgevolgd worden door een onafhankelijk meldfunctionaris. Deze meldfunctionaris is verantwoordelijk voor het ontvangen, beoordelen en registeren van de meldingen, communicatie met de melders, advies aan de organisatie over het opstarten van een onderzoek, het bewaken van de termijnen en het proces.

De organisatie zal ten aanzien van de melding een standpunt innemen of een melding wel of niet verder onderzocht zal worden en op welke manier het onderzoek zal plaatsvinden.

3. De begeleiding van de melder

Het doen van een melding is vaak een spannende aangelegenheid voor een melder. Het is vaak onbekend terrein, met veel vragen en overwegingen. De organisatie moet een melder ondersteunen door een adviseur ter beschikking te stellen. Hoewel deze 'adviseur in vertrouwen' niet specifiek benoemd is, past een (externe) vertrouwenspersoon het beste bij deze rol. Een gecertificeerd vertrouwenspersoon is mede opgeleid in de het adviseren bij misstanden.

Kosten

Pakket integriteitsbeleid

Eenmalige kosten: €360,- *
Jaarlijkse kosten: €360,- **

Wilt u meer weten? 

Neem contact op   * Voor opstellen meldregeling
** Inclusief meldpunt & meldfunctionaris 

Modulaire opbouw

De dienstverlening van Ascenditur rondom de meldregeling

Wij begrijpen dat er vanuit de WBK het nodige op u afkomt en dat u wellicht niet over de tijd en kennis beschikt om dit voor uw organisatie te organiseren. Ascenditur heeft dienstverlening om u hierin te ondersteunen

  • Wij kunnen een meldregeling voor u opstellen die aansluit bij de situatie in uw organisatie

  • Wij richten een digitaal meldpunt voor u in. Melders kunnen daar direct een melding doen of kunnen contact opnemen met de meldfunctionaris

  • We stellen een onafhankelijk meldfunctionaris ter beschikking voor uw organisatie

  • We stellen een externe vertrouwenspersoon voor u ter beschikking die melders kan adviseren

Neem contact op  

Odoo • Tekst en afbeelding
Preventief medisch onderzoek

Verzuimmanagement

Integriteitsbeleid

  Bij conflicten op de werkvloer
  Onafhankelijk & vertrouwelijk
  Samen zoeken naar een oplossing
  
Ondersteuning voor een sociaal veilige werkomgeving

Neem contact op
Totaalpakket

Externe Vertrouwenspersoon + Integriteitsbeleid

 Integriteitsbeleid dat aansluit bij de vereisten van de Wet Bescherming Klokkenluiders
 Een externe vertrouwenspersoon die melders van misstanden kan begeleiden
 Een gesprekspartner voor medewerkers die met ongewenst gedrag te maken hebben

  €995,- p.j.